Vill Du vara med och pilottesta eFYSS under september och oktober?

eFYSS är ett digitalt kunskapsstöd som bygger på boken FYSS 2017, som är hälso- och sjukvårdens evidensbaserade kunskapsstöd vid rekommendation och förskrivning av fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte. Projektet eFYSS drivs av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA)* i samarbete med avdelningen för eHälsa och strategisk IT på Stockholms läns landsting och finansieras av Socialstyrelsen, för tredje året i rad.

I verktyget eFYSS har informationen från 20 av de diagnosspecifika kapitlen i FYSS 2017 förkortats och IT-anpassats, så att det ska gå snabbt och lätt för användaren att hitta information gällande rekommendation om fysisk aktivitet. Tanken är att eFYSS ska kunna användas i den kliniska vardagen, vid själva patientmötet. Målet är att eFYSS på sikt ska kunna integreras med e-journalsystem. Detta förutsätter dock att förvaltning av verktyget och fortsatt finansiering säkerställs.

Syfte med pilottestet: Att undersöka om verktyget eFYSS är användarvänligt för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, vid rekommendation/förskrivning av fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande och behandlande syfte.

Vilka kan delta i pilottestet: All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, som regelbundet förskriver FaR, är välkommen att delta. Ingen föranmälan behövs!

När: Pilottestet pågår från den 4 september till den 29 oktober, 2017 (vecka 36 – 43).

Var: eFYSS-verktyget är öppet för alla som har tillgång till länken nedan, som HFS-nätverket hjälper till att sprida till landets regioner och landsting.

http://fyssweb.azurewebsites.net/

Hur: Gå in på länken och följ instruktionerna! Testa gärna verktyget eFYSS ett par gånger innan du besvarar enkäten som nås via länken. Enkäten får endast besvaras en gång per användare.

Utvärdering: Enkäten besvaras helt anonymt. Ingen patientdata kommer att samlas in.

 

Tack på förhand för din medverkan!

Med vänlig hälsning,

 

Projektgruppen för eFYSS

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA)

www.yfa.se www.fyss.se

*YFA är en fristående delförening till Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin (SFAIM), vilken är en av Svenska Läkaresällskapets 68 vetenskapliga sektioner. YFA är en ideell medlemsförening utan fast finansiering. All verksamhet finansieras av projektmedel från olika myndigheter, fram för allt Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

 

 

NYA FYSS!

Nu kan boken FYSS 2017 beställas från Läkartidningens förlag via nedanstående länk. Den innehåller totalt 53 kapitel. På hemsidan finns 33 av dessa kapitel, finansierade av Socialstyrelsen, fritt tillgängliga.

FYSS-beställning på Läkartidningen förlag AB

 

 

 

Nya rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet 2016-02-01 samt av Svenska Barnläkarföreningen 2015-11-15.

Fysisk aktivitet kan utgöras av aktiv transport (gå/cykla), lek och utforskande av omgivning och natur på fritid och raster samt av spontan eller organiserad idrott och motion.

För att främja fysisk och mental hälsa samt fysisk kapacitet under uppväxtåren, och möjligen påverka framtida hälsa och minska risken för att utveckla vissa kroniska sjukdomar i vuxenlivet, rekommenderas följande:

Barn 0–5 år

Daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år ska uppmuntras och underlättas. Detta kan ske genom att erbjuda intressanta och motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och för åldern anpassad social interaktion.

Barn och ungdomar 6–17 år

Alla barn och ungdomar rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet.

 • Den fysiska aktiviteten bör vara av främst aerob karaktär och intensiteten måttlig till hög. Måttlig intensitet ger en viss ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.
 • Aerob fysisk aktivitet på hög intensitet bör ingå minst tre gånger i veckan.
 • Muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter bör ingå minst tre gånger i veckan. Sådana aktiviteter kan utföras som en del i lek, löpning och hopp.
 • Barn och ungdomar med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning, som inte kan nå upp till rekommendationerna bör vara så aktiva som tillståndet medger. Individuella råd för anpassad regelbunden fysisk aktivitet ges lämpligen av behandlande fysioterapeut, läkare och/eller sjuksköterska.

Hälsovinster och andra vinster av fysisk aktivitet hos barn 6–17 år:

 • Förbättrad kondition
 • Ökad muskelstyrka
 • Förbättrad skeletthälsa
 • Kardiovaskulär hälsa (sänkning av högt blodtryck och förbättrad blodfettsprofil hos barn med högt blodtryck och förhöjda blodfetter)
 • Metabol hälsa (viss minskning av kroppsfett hos barn och ungdomar med övervikt/fetma)
 • Mental hälsa (minskade symtom på depression, ökad självkänsla)
 • Förbättrad skolprestation/testresultat i skolan

Hälsovinsterna av fysisk aktivitet enligt ovanstående rekommendationer bedöms vara större än eventuella risker. Den fysiska aktivitetsnivån bör ökas successivt och anpassas till individens biologiska och psykosociala mognad.

Kommentar till:
Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar (0-17 år)

I de nu aktuella rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn och ungdomar anges inte någon rekommendation om att begränsa stillasittande för barn och ungdomar. Detta är i linje med Världshälsoorganisationens (WHOs) rekommendationer om fysisk aktivitet och de nationella rekommendationerna i USA. Andra länder, exempelvis Australien, Kanada och Storbritannien, har valt att inkludera råd om att begränsa stillasittande tid, speciellt framför TV eller dator, i sina nationella rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar.

Aktuell forskning talar för att långa perioder av stillasittande kan leda till ohälsa, men det finns idag inte tillräckligt underlag för att ge någon evidensbaserad specifik rekommendation. Mer forskning behövs för att klargöra sambanden mellan stillasittande beteende och ohälsa, samt om eventuella samband är oberoende av den totala mängden fysisk aktivitet eller tid i måttlig till hög intensitet. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) bevakar kontinuerligt forskningen om stillasittande och hälsa och kommer att uppdatera rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn och ungdomar vid behov.

Styrelsen för YFA i april 2016

Ladda ned rekommendationer för fysisk aktivitet för barn och ungdomar som pdf nedan.

Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar

Kommentar om stillasittande

BAKGRUND_BARNREKOMMENDATIONERNA

 

Kontakt

Kristina Larsson
Kansli/projektsamordnare FYSS
Telefon: 070-662 70 06

kristina.larsson@yfa.se
info@yfa.se

Agneta Ståhle
Huvudredaktör FYSS 2017

agneta.ståhle@ki.se

Ing-Mari Dohrn
Tf ordförande YFA
ordforande@yfa.se
ing-mari.dohrn@ki.se

Eva Jansson
Redaktör FYSS 2017 / Vice ordf. YFA
eva.jansson@ki.se

Maria Hagströmer
Redaktör FYSS 2017
maria.hagstromer@ki.se

FYSS webbplats snart i nytt format!

Vi kommer inom att kort att lansera FYSS nya webbplats. Håll utkik i höst!

Malou Efter tio i TV4 från 2017-03-27: Professorn Carl Johan Sundberg om träningens fantastiska konsekvenser. Träning är det enda som hjälper vid cancerrelaterad trötthet. Ny forskning indikerar även att vår hud föryngras av träning. Publicerades den 27 mars 2017