Fysisk aktivitet på recept

FaR® står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet.

Det finns stort vetenskapligt stöd för att Fysisk aktivitet på recept (FaR) fungerar. Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en patients egna förutsättningar och önskemål. Det mest centrala i Fysisk aktivitet på recept (FaR) är att allt arbete utgår från individen. Som grund för ordinationen använder man FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), vilken är en kunskapsbank om fysisk aktivitet och hälsa.

Ett FaR® kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller annan legitimerad vårdpersonal. De ger förslag på träning som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation. Det kan vara allt från promenad till stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning, gympapass, qigong, yoga eller trädgårdsarbete. Det är viktigt att aktiviteten höjer pulsen.

Aktiviteten kan genomföras på egen hand eller i grupp. Vårdpersonalen hjälper till att hitta en grupp som passar. Vissa grupper leds av speciella FaR-ledare, vilka ger stöd till den som ordinerats FaR.

Arbetet med FaR® bygger oftast på samverkan mellan förskrivare och friskvårdsorganisationer och tar oftast utgångspunkt i lokala förutsättningar, vilket gör att varje modell i sig blir unik. En patient kan få ett recept till aktiviteter som görs i egen regi, men också som en hänvisning till någon friskvårdsaktör.

Det är de olika landstingen i landet som har beslutsrätt gällande vilken arbetsmetod man väljer för FaR® i sitt landsting.

Ordination av FaR®. Ny blankett med manual finns nu fritt tillgänglig, varsågod!

Den nya blanketten underlättar förskrivningen av FaR genom att förtydliga viktiga delar i metoden som nuvarande fysisk aktivitet, utvärdering och uppföljning.
Blanketten är anpassad till det digitala kunskapsstödet eFYSS och FYSS (www.fyss.se).
Blanketten finns i journalsystemet Take Care och på FYSS webbplats.
Det finns en manual som stöd.
Vid frågor om den nya FaR-blanketten kontakta:

Ordination av Fysisk Aktivitet – blankett
Manual ordination av Fysisk Aktivitet
Information om FaR® 2.0 

Region Stockholm: Cecilia Berg, vårdutvecklare Akademiskt primärvårdscentrum, cecilia.berg@sll.se
YFA: Lena Kallings, styrelseledamot i YFA, lena.kallings@gih.se

 

 

RSS
Share