Hur mycket fysisk aktivitet behöver barn och ungdomar?

Det låter självklart. Att barn och ungdomar rör på sig är bra. Men hur mycket vetenskapliga belägg finns 
det bakom dessa påståenden? YFA fick i uppdrag att ta fram svenska rekommendationer för barn och ungdomar som är antagna av Svenska Läkaresällskapet samt godkända av Svenska Barnläkarföreningen.

YFA har gått igenom genom den vetenskapliga litteratur som finns i ämnet. Forskningsresultaten har sedan konkretiserats – till handfasta råd som du kan läsa mer om här. Bakgrunden till rekommendationerna kan du ladda ner från rutan till höger.

Gå. lek, spontan eller organiserad idrott och motion!
Fysisk aktivitet kan utgöras av aktiv transport (gå/cykla), lek och utforskande av omgivning och natur på fritid och raster samt av spontan eller organiserad idrott och motion. För att främja fysisk och mental hälsa samt fysisk kapacitet under uppväxtåren, och möjligen påverka framtida hälsa och minska risken för att utveckla vissa kroniska sjukdomar i vuxenlivet, rekommenderas följande:

Barn 0–5 år
Daglig fysisk aktivitet ska uppmuntras och underlättas genom intressanta, motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer, och för åldern anpassad social interaktion. Stark rekommendation, låg evidens.

Barn och ungdomar 6–17 år

 • Alla barn och ungdomar rekommenderas i genomsnitt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Aktiviteten bör vara av främst pulshöjande karaktär och intensiteten måttlig till hög.
  Stark rekommendation, måttlig evidens.
 • Pulshöjande fysisk aktivitet på hög intensitet bör ingå minst tre gånger i veckan.
  Stark rekommendation, måttlig evidens.
 • Muskelstärkande och skelettstärkande aktivitet bör ingå minst tre gånger i veckan och kan utföras som en del i lek, löpning och hopp. Stark rekommendation, måttlig evidens.
 • Barn och ungdomar som är stillasittande framför skärm en stor del av sin vakna tid och inte uppnår rekommenderad aktivitet bör minska skärmtiden till förmån för mer fysisk aktivitet.
  Stark rekommendation, låg evidens.
 • Barn och ungdomar som inte kan nå upp till rekommendationerna, på grund av till exempel kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning, bör vara så aktiva som möjligt. Lite är bättre än inget.
 • Vinsterna med fysisk aktivitet enligt rekommendationerna överväger riskerna. För tidigare inaktiva barn och ungdomar bör den fysiska aktivitetsnivån ökas successivt. All aktivitet bör anpassas till
  individens biologiska och psykosociala mognad.

Regelbunden fysisk aktivitet hos barn 6–17 år:

 • förbättrar kondition, muskelstyrka och skeletthälsa
 • förbättrar kardiovaskulär hälsa: sänkning av högt blodtryck och förbättrad blodfettsprofil hos barn med högt blodtryck och förhöjda blodfetter
 • förbättrar metabol hälsa: viss minskning av kroppsfett hos barn och ungdomar med övervikt/fetma samt ökad insulinkänslighet
 • förbättrar psykisk hälsa: minskade symtom på depression, ökad självkänsla, samt förbättrad skolprestation

Hälsovinsterna av fysisk aktivitet enligt ovanstående rekommendationer bedöms vara större än eventuella risker. Den fysiska aktivitetsnivån bör ökas successivt och anpassas till individens biologiska och psykosociala mognad.

FYSS

oumbärliga kapitel

för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ här!

RSS
Share