FYSS – vägen till bättre folkhälsa

Att fysisk aktivitet är viktigt för hälsan vet de flesta. Om och hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd är inte lika självklart. Hur mycket och vilken typ av fysisk aktivitet är mest lämpad för olika grupper och olika tillstånd? Vilka eventuella risker är förknippade med fysisk aktivitet? Den evidensbaserade handboken FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) – visar vägen.

FYSS 2021 är den fjärde reviderade utgåvan av FYSS, en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. FYSS är framtagen av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), yfa.se, en fristående delförening inom Svenska Läkaresällskapets sektion Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM).

FYSS 2021 riktar sig i första hand till hälso- och sjukvården som beslutsstöd vid rådgivning och behandling med fysisk aktivitet, till exempel Fysisk aktivitet på Recept – FaR®. Boken vänder sig också till alla andra som arbetar med att främja fysisk aktivitet och kan med fördel användas som kurslitteratur vid universitet, högskolor och folkhögskolor.

FYSS 2021 är uppdaterad och omarbetad med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen.

Nio kapitel från FYSS 2021 finns fritt tillgängliga här.

FYSS är indelad i en allmän och en diagnosspecifik del
Del 1
Den allmänna delen ger fördjupning inom olika områden av betydelse vid rådgivning om fysisk aktivitet:

 • Biologiska effekter av fysisk aktivitet och vilka åtta insatser på samhällsnivå som fungerar för att främja fysisk aktivitet
 • Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för vuxna och äldre, under och efter graviditet, samt för barn och ungdomar
 • Begrepp och principer, bedömning och utvärdering av fysisk aktivitet, metoder för individanpassning och metoden Fysisk aktivitet på recept – FaR.
 • Fysisk aktivitet vid medfödda hjärtfel, fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning, samt för barn och ungdomar med olika sjukdomstillstånd
 • Muskuloskeletala besvär och skador, fysisk aktivitet vid infektioner, läkemedel, idrottsrelaterad plötslig hjärtdöd och riskbedömning vid fysisk aktivitet
 • Fysisk aktivitet vid smärta och stress

Del 2 – Den diagnosspecifika delen ger evidensbaserade rekommendationer och råd om fysisk aktivitet vid 35 diagnoser inom:

 • Cancer
 • Inflammatoriska systemsjukdomar
 • Insomni
 • Kardiovaskulära och pulmonella sjukdomar
 • Långvariga smärttillstånd
 • Metabola/endokrina sjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar
 • Psykiatriska sjukdomar och beroendetillstånd
 • Rörelseapparatens sjukdomar

Unik handbok
FYSS är på många sätt en unik produkt – även internationellt. Över 100 medicinska experter från Sverige och Norge har medverkat som författare. En tidigare version, FYSS 2008, är översatt till norska, engelska och vietnamesiska och används i utbildningar i flera länder utöver Sverige och Norge, exempelvis i Australien, USA och Vietnam. En kort engelsk version, FYSS-short, har även tagits fram inom ramen för EU-projektet EU Physical Activity on Prescription, EUPAP (eupap.org).

Ny kunskap – ny FYSS
Sedan den första upplagan 2003 har forskningen gått framåt och kunskapen om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling har ökat markant. Vidareutveckling av FYSS pågår därför kontinuerligt. I den nya utgåvan, FYSS 2021 finns flera nya kapitel och samtliga rekommendationer såväl allmänna (del 1) som diagnosspecifika (del 2) är uppdaterade utifrån nya vetenskapliga rön. Utformningen av diagnoskapitel är nu mer enhetlig vad gäller struktur och terminologi vilket förhoppningsvis ökar användarvänligheten. Boken FYSS 2021 är utgiven på Läkartidningen förlag AB och kan köpas via www.lakartidningen.se/bocker.

 

Bättre hälsa i hela befolkningen

Det är vår förhoppning att FYSS 2021 ska bidra i omställningen till en god och nära vård genom att underlätta hälso- och sjukvårdens fortsatta arbete med hälsosamma levnadsvanor med fokus på fysisk aktivitet och genom detta medverka till en bättre hälsa i hela befolkningen.

 

Huvudredaktörer FYSS 2021

Ing-Mari Dohrn, medicine doktor, Karolinska Institutet, Stockholm; Eva Jansson, professor emerita, Karolinska Institutet, Stockholm; Mats Börjesson, professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg; Maria Hagströmer, professor, Karolinska Institutet, Stockholm.

Redaktörer del 1
Mats Börjesson, professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg; Ing-Mari Dohrn, medicine doktor, Karolinska Institutet, Stockholm; Aron Onerup, medicine doktor, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.

Redaktörer del 2
Margareta Emtner, professor emerita, Uppsala universitet, Uppsala; Maria Hagströmer, professor, Karolinska Institutet, Stockholm; Eva Jansson, professor emerita, Karolinska Institutet, Stockholm.

 

 

 

Fakta

OM YFA
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) är sedan 1998 en självständig delförening inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), en av Svenska Läkaresällskapets sektioner. Föreningens främsta uppgift är att ge ut boken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS).

RSS
Share