asdfsad adf sdf

FYSS 2021 – stöd vid rådgivning om fysisk aktivitet

FYSS är ett evidensbaserat kunskapsstöd som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Den fjärde reviderade och omarbetade utgåvan, FYSS 2021, innehåller 57 kapitel. En del är helt nya och övriga är reviderade från föregående utgåva. Nio kapitel finns fritt tillgängliga här på webbplatsen. Av upphovsrättsliga skäl måste vi idag göra denna begränsning.

FYSS 2021 är framtagen av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), yfa.se, och riktar sig i första hand till hälso- och sjukvården som beslutsstöd vid rådgivning och behandling med fysisk aktivitet, till exempel Fysisk aktivitet på Recept – FaR®. Boken vänder sig också till alla andra som arbetar med att främja fysisk aktivitet och kan med fördel användas som kurslitteratur vid universitet, högskolor och folkhögskolor.
FYSS 2021 är uppdaterad och omarbetad med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen.
Nio kapitel från FYSS 2021 finns fritt tillgängliga att läsa och ladda ner här.

Citera gärna FYSS

YFA har upphovsrätten till FYSS och har rätt därmed att bestämma hur texterna i FYSS får användas. Vi vill förstås sprida kunskap om fysisk aktivitet och hälsa och du får gärna citera eller referera till FYSS 2021 om du anger källan. Förslag till källhänvisning hittar du här.

 

Om kapitlen i FYSS 2021

Del 1 – den allmänna delen, inleds med ett nytt kapitel om de åtta bästa insatserna för att främja fysisk aktivitet på samhällsnivå, där en av insatserna är en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Del 1 kan ses som ett komplement till del 2, med fördjupning inom områden av betydelse för ordination av fysisk aktivitet. Här behandlas hinder för fysisk aktivitet, vanliga skador, infektioner och läkemedel, samt riskbedömning i ett nytt kapitel.

I denna del ryms också en ingående beskrivning om biologin bakom effekter av fysisk aktivitet och kapitel med nya allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet och stillasittande för vuxna, äldre, barn och vid graviditet med vetenskaplig bakgrund. De allmänna rekommendationerna kan användas för att identifiera individer med otillräcklig fysisk aktivitet, samt vid rådgivning i det förebyggande arbetet, medan de diagnosspecifika rekommendationerna är basen vid behandling av sjukdomstillstånd. FYSS rekommendationer kompletterar på så sätt nationella och internationella rekommendationer om fysisk aktivitet på befolkningsnivå. Detta perspektiv speglas också av att del 1 innehåller kapitel som stöd vid individanpassning av fysisk aktivitet, såsom begrepp och principer, metoder för bedömning och utvärdering av fysisk aktivitet, samt ett nytt kapitel om metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR®). Ett omfattande kapitel om fysisk aktivitet för barn med olika sjukdomstillstånd finns också med för första gången i FYSS.

Del 2 – den diagnosspecifika delen, inleds ett nytt inledande kapitel om tillämpning av de diagnosspecifika rekommendationerna. Totalt ingår 35 diagnoskapitel där diagnosspecifika rekommendationer presenteras tillsammans med det vetenskapliga underlaget för dessa. Insomni, klimakteriet och lungfibros är nya kapitel. Del 2 är förkortad, med mer enhetlig terminologi och struktur, jämfört med tidigare utgåvor, med bibehållen betoning på de diagnosspecifika rekommendationerna.

 

Läs mer om FYSS här

 

 

 

 

Uppdaterad FYSS

Oumbärliga kapitel för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ Nu

RSS
Share