Ny bok om samtal om levnadsvanor

Ohälsosamma levnadsvanor (stillasittandet, rökning, missbruk av alkohol och dåliga matvanor) orsakar en majoritet av dödsorsakerna. YFA har i flera decennier visat på riskerna med otillräcklig fysisk aktivitet och hur de kan bemötas. Barbo Holm-Ivarsson är psykolog och har bland annat ett förflutet på Folkhälsoinstitutet, där hon var med om att ta fram den svenska metodiken Motiverande samtal (MI). Hon har nu sammanställt erfarenheter i boken: Sjukdomsförebyggande metoder – samtal om levnadsvanor i vården (förlag Natur&Kultur 327 SEK). 

Boken bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Både YFA-medlemmarna Jill Taube och Lena Kallings, liksom Socialstyrelsen och SKL har faktagranskat olika delar. Till boken finns en webbsida med utbildningsfilmer: enkla råd om alkohol, rådgivande samtal (MI) om fysisk aktivitet och kvalificerat rådgivande samtal om rökning, en PP-presentation som täcker hela boken, pratmanus till filmerna, instuderingsfrågor med mera. Genom en individuell kod på bokens insida får man tillgång till materialet.

Boken beskriver och ger praktiska verktyg för att arbeta med patienters ohälsosamma levnadsvanor. Metoderna utgår från forskning och rekommendationer från Socialstyrelsen. YFA nämns i boken ett stort antal gånger liksom även FYSS. Farorna med stillasittande har ett eget kapitel. Med pedagogiska fallbeskrivningar och inspelade exempel visar Barbro Holm Ivarsson hur man genom strukturerade samtal om levnadsvanor kan ge aktivt stöd till beteendeförändring. Den är ett utmärkt komplement till FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). 

Peter Lamming

Sjukdomsforebyggande metoder

Rökstopp innan operation minskar risk för komplikationer <

Rökare har ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Sämre hjärtfunktion, blodcirkulation, syresättning och nedsatt lungfunktion är kända effekter av rökning, som bidrar till komplikationer i samband med operation. Det är därför viktigt att kunna erbjuda hjälp med att göra ett rökstopp i samband med operation skriver Läkartidningen.

Länk till artikeln i Läkartidningen 29-31/2014

Fysisk aktivitet får oss att tänka positivt.

Vi blir smartare, snyggare och mer positiva av fysisk träning enligt psykologen Cecilia Duberg. Hon talar om fysisk aktivitet och effekter på hjärnan i radio P4 Sörmland.

Lyssna på inslaget i P4 Sörmland

 

NCD on the Agenda in Vietnam – for more information see www.pa4gh.org

‘Physical activity in non-communicable disease prevention in Vietnam: from evidence base to policy implementation’ is a joint 3-year project, started on 1 January 2011 between Sweden’s Karolinska Institutet and YFA (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet) and the Hanoi Medical University (HMU), with some participation by WHO and the Vietnamese Ministry of Health. The project is financed by Sida and is now (25 September 2013) in its final phase, as it is due to end in December 2013. More information is available on the project’s Swedish website ”Physical Activity for Global Health” see www.pa4gh.org

The aim of the project was to transfer knowledge and scientific evidence on how physical activities may be used in the prevention and treatment of diseases, and to be of practical use in Vietnam’s health services and in society. There has never before been a major intervention on physical activity in Vietnam, and there are no structured training courses on the subject for health professionals. The Chairperson of YFA, Carl Johan Sundberg, is the Swedish project manager, which also involves YFA Executive members Mai-Lis Hellenius and Agneta Ståhle. More information is available on www.YFA.se

The project was arranged in several steps, with two corner-stones: a training component, comprising courses for health care professionals in Vietnam and in Sweden, and the translation of FYSS into Vietnamese. As the designation of the project implies, the aim was also to influence the development of national guidelines for physical activity in the prevention of non-communicable diseases; hence the cooperation with the Ministry of Health.

After almost three years the project has achieved the following results:

  1. Thirteen key persons in the Vietnamese health service have been trained in the concept of ‘physical activity on prescription’ (in Swedish ‘fysisk aktivitet på recept’ – FaR), in Sweden and have acted as trainers at FaR courses in Vietnam.
  1. A total of 251 persons, primarily health care professionals, have taken part in a two-day course on the theme of ”FaR in Vietnam”. Swedish and Vietnamese tutors led the courses.
  1. The book, FYSS, has been translated into Vietnamese and is sold through HMU and can be downloaded free of charge as a PDF document from the official project website in Vietnam.
  1. An international conference on physical activity and non-communicable diseases, aimed principally at decision-makers, was organised in Hanoi in November 2012.
  1. A start has been made on developing national guidelines for physical activity in prevention of non-communicable diseases. Meetings have been held with the Ministries of Health and of Sports; a workshop was organised for decision-makers in November 2012, in connection with the international conference, to discuss the introduction of national guidelines.
  1. A PR company in Hanoi has been involved in the project to broadcast information to the public about physical activity, through newspaper articles, TV programmes and the internet. An extensive three-month media campaign was launched in November 2012 on the theme of ‘Move for health and happiness’, aimed at the general public, health care professionals and decision-makers. A total of 67 newspaper articles were published during the project period; four news items and two talk shows were shown on television. The project manager Carl Johan Sundberg was interviewed on one of the talk shows and the part project manager Tran Thi Tranh Huong, on the other.

The Future

It is hoped that the present cooperation will build the foundations for continued work on research/education on physical activity in Vietnam. Collaboration in research has recently been initiated between Sweden and Vietnam and the aim is for cooperation within various projects to carry on in the future. From a Swedish perspective the project has allowed us the opportunity to broadcast our experiences globally, and what we have learnt from the implementation of FaR in Vietnam will be useful in this context. A structured evaluation process of the training outcomes as well as the practical experiences gained through the project will produce a solid base for initiating similar cooperation projects with other countries. There are many opportunities for FYSS – Physical Activity in the Prevention and Treatment of Disease – to conquer the world.

 

Kind regards

YFA – Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet

For more information see: www.YFA.se

Peter Lamming

Information officer (Eller Director of Communications)

plamming@hotmail.com

+4670 – 88 44 644

100 000 får recept på motion skriver DN

Motion på recept ökar i hela Sverige. För fem år sedan skrevs det ut 30 000 recept på fysisk aktivitet och förra året hade antalet ökat till över 100 000. Det skriver DN i en artikel den 28 september, 2013.

Pdf av artikeln 100 000 får recept på motion (artikel i DN den 28 september 2013).

PA4GH – Physical Activity for Global Health

Vietnamprojektet avslutas inom kort – läs mer på www.pa4gh.org

”Physical activity in non-communicable disease prevention in Vietnam: from evidence base to policy implementation” är namnet på det treåriga samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och YFA i Sverige och Hanoi Medical University (HMU) samt till viss del WHO och hälsoministeriet i Vietnam, som startade vid årsskiftet 2010/2011. Projektet som är finansierat av Sida är nu inne i slutskedet och kommer att avslutas i december 2013. Läs mer på projektets svenska hemsida ”physical activity for global health” www.pa4gh.org!

Ny bok om farligt stillasittande

Långvarigt stillasittandeElin Ekblom Bak, doktorand på GIH, har skrivit en bok om en aktuell hälsofara, som heter ”Långvarigt stillasittande” (Studentlitteratur 229 kr)
Vetenskaplig evidens visar att långvarigt dagligt stillasittande, oberoende av övrig fysisk aktivitet och motion, innebär en ökad risk för flertalet av de stora folksjukdomarna samt förtida död. Stillasittande är således inte samma sak som brist på motion, utan de bör ses som två separata beteenden med delvis oberoende betydelse för utfallet hälsa och sjukdom. Stillasittandet definieras som frånvaro av muskelkontraktioner.

Rapport om Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Det staliga organet Handisam, bad YFA skriva en rapport om Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning.
Rapporten har funnits tillgänglig på verkets webbsida, men kan vara svår att hitta. Därför gör vi det enkelt för dig att hitta rapporten, som är skriven i augusti 2010 av Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet och Maria Hagströmer, Leg sjukgymnast, Med Dr. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen för folkhälsovetenskap och sektionen för sjukgymnastik, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Carl Johan Sundberg och Jill Taube, styrelsemedlemmar i YFA (Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet), har varit rådgivare under arbetet med rapporten.

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning oftare inaktiva

Var femte yngre person med funktionsnedsättning motionerar aldrig.

Elever med funktionsnedsättning upp till årskurs nio motionerar mindre än övriga, visar tidigare statistik från Statens folkhälsoinstitut. Det ser likadant ut i högre åldrar. Färsk statistik från Statistiska centralbyrån visar att nästintill var femte person med funktionsnedsättning i åldrarna 16 till 29 år aldrig motionerar, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med övriga i samma ålder. Det skriver Folkhälsoinstitutet på sin hemsida.

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för en god hälsa och välbefinnande. Våra kroppar är byggda för rörelse och forskningen visar att även måttlig motion ger resultat. Motion går att likna vid medicin och motverkar bland annat högt blodtryck, övervikt, demens, artros, hjärt- och kärlsjukdom, tjocktarmscancer och depression.

Det är nästan tio gånger så vanligt med ohälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Vi kan inte utesluta att en bidragande orsak är bristande fysisk aktivitet. Den enskilde har ett eget ansvar att ta hand om sig men det måste också finnas förutsättningar. Till exempel har bara hälften av landets kommuner idrottsanläggningar och simhallar som är tillgängliga och användbara för dem som använder rullstol, både som utövare och som publik.

Detta bidrar till isolering och utanförskap för många. Att må bra och kunna leva på samma villkor som alla andra, är grunden för vår funktionshinderspolitik och som bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi har alla ett behov av att ingå i en gemenskap där vi känner att vi betyder något och här spelar motion och idrott en stor roll för många. Ett stort ansvar ligger på kommunerna. De behöver inventera anläggningars tillgänglighet och åtgärda brister.

Läs hela artikeln på FHIs webbplats http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Var-femte-yngre-person-med-funktionsnedsattning-motionerar-aldrig/

Du blir smart av att träna

Fler%20l%C3%A4kare%20ordinerar%20tr%C3%A4ning%20p%C3%A5%20recept