PA4GH Physical Activity for Global Health

Vietnamprojektet avslutas inom kort – läs mer på www.pa4gh.org

”Physical activity in non-communicable disease prevention in Vietnam: from evidence base to policy implementation” är namnet på det treåriga samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och YFA i Sverige och Hanoi Medical University (HMU) samt till viss del WHO och hälsoministeriet i Vietnam, som startade vid årsskiftet 2010/2011. Projektet som är finansierat av Sida är nu inne i slutskedet och kommer att avslutas i december 2013. Läs mer på projektets svenska hemsida ”physical activity for global health” www.pa4gh.org !

Syfte

Syftet med projektet var att överföra kunskap och vetenskaplig evidens om hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla sjukdom, för att komma till praktisk nytta inom den vietnamesiska sjukvården och samhället. I Vietnam har inga stora interventioner för fysisk aktivitet genomförts tidigare och det finns inte heller några strukturerade utbildningar i ämnet för sjukvårdspersonal. YFA:s ordförande Carl Johan Sundberg leder detta projekt från svensk sida, där även bl. a. Mai-Lis Hellenius och Agneta Ståhle från YFA:s styrelse medverkar.

Projektet har bestått av flera delar men dess två grundstenar var en utbildningsdel innefattande kurser för hälso- och sjukvårdspersonal både i Vietnam och i Sverige samt översättning av FYSS till vietnamesiska. Som titeln implicerar var målet även att ha en inverkan på utvecklande av nationella riktlinjer för fysisk aktivitet för prevention av icke-kommunicerbara sjukdomar, därav samarbetet med hälsoministeriet.

Resultat

Efter snart tre års arbete inom projektet har följande resultat uppnåtts:

–       Tretton nyckelpersoner inom hälso- och sjukvården i Vietnam har utbildats i konceptet ”fysisk aktivitet på recept” (FaR) i Sverige och har därefter fungerat som utbildare på FaR-kurser i Vietnam.

–       Totalt har 251 personer, företrädesvis hälso- och sjukvårdspersonal, deltagit i två-dagarskurser på temat ”FaR i Vietnam”. Kurserna har letts av svenska och vietnamesiska lärare.

–       Boken FYSS har översatts till vietnamesiska och säljs via HMU samt kan laddas ner gratis som PDF via den officiella hemsidan som är knuten till projektet i Vietnam.

 

–       En internationell konferens om fysisk aktivitet och icke-kommunicerbara sjukdomar, riktad till främst beslutsfattare, arrangerades i Hanoi i november 2012.

–       Arbetet med utvecklande av nationella riktlinjer för fysisk aktivitet för prevention av icke-kommunicerbara sjukdomar har initierats. Bl.a. har möten hållits med hälsoministeriet och idrottsministeriet, dessutom arrangerades en work-shop för beslutsfattare i november 2012, i anslutning till den internationella konferensen, för att diskutera införandet av nationella riktlinjer.

–       En mediabyrå i Hanoi har varit knuten till projektet för att sprida information om fysisk aktivitet till allmänheten, via tidningsartiklar, TV-program och internet.  En omfattande mediakampanj ”Move for health and happiness”, riktad både till allmänheten och till hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare, hölls under november 2012 – februari 2013. Under projekttiden har totalt 67 tidningsartiklar publicerats och fyra nyhetsinslag samt två ”talk-shows” har sänts på TV. Projektledare Carl Johan Sundeberg var intervjuad på den enda ”talk showen” och delprojektledare Tran Thi Tranh Huong, var intervjuad på den andra.

Framtiden

Förhoppningen är att samarbetet skall bygga grunden till ett fortsatt arbete inom forskning/utbildning kring fysisk aktivitet i Vietnam. Ett nytt forskningssamarbete har nyligen inletts mellan Sverige och Vietnam och avsikten är att samarbete inom olika projekt ska fortsätta i framtiden. Ur svensk synvinkel har projektet lett till att vi har fått chans att sprida våra erfarenheter globalt och lärdomar från FaR-implementering i Vietnam kan komma till nytta här. En strukturerad utvärderingsprocess av bl a utbildningseffekt, tillsammans med de praktiska erfarenheter som projektet har givit, utgör en god bas till att starta liknande samarbeten med andra länder. Diskussioner om en översättning av FYSS förs med andra länder och intresse från den spansk- och arabtalande delen av världen har uttryckts. Möjligheterna för FYSS att erövra världen är således stora – det enda negativa är det komplexa engelska namnet – Physical Activity in the Prevention and Treatment of Disease – vilket vi nu är i kast med att förändra. Förslag till YFA mottages tacksamt!

 

Läkares samtal om levnadsvanor

”Läkares samtal om levnadsvanor” är ett samarbetsprojekt som SLS har startat för att sprida Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna fokuserar på tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Dessa är riskfaktorer för allvarliga sjukdomar som berör många människor.

Arbetet i projektet bedrivs via SLS sektioner, däribland sektionen Fysisk aktivitet och idrottsmedicin där YFA ingår som delförening. Enligt det vetenskapliga underlaget har läkares samtal om fysisk aktivitet, rökning och riskbruk av alkohol god effekt och är kostnadseffektiva. Samtidigt påvisar de nya riktlinjerna att det finns tydliga utvecklingsområden. Samtalen om levnadsvanor bör bli fler och öka i kvalitet. Läkare behöver bli skickligare på att motivera och remittera patienter för förbättrade levnadsvanor.

http://www.sls.se/Levnadsvaneprojektet/

Relaterade artiklar

.

 

a

a

Nya rekommendationer för fysisk aktivitet

De första rekommendationerna för fysisk aktivitet kom 2000 och underlaget skrevs då som nu av YFA och antogs av Svenska Läkaresällskapet.
Under det senaste decenniet har det forskats mycket på området prevention och behandling. Fysisk aktivitet har fått en kraftigt stärkt position vad avser evidens och vetenskapliga belägg.

Nu har alltså de NYA nationella rekommendationerna antagits i november 2011 av Svenska Läkaresällskapet. De förra sa i korthet att 30 minuters samlad fysisk aktivitet per dag var bra för hälsan.

Idag är råden mer specifika och vänder sig till olika grupper av åldrar och människor i olika livsskeden. Syftet är självklart att bespara individer lidande i sjukdom och för tidig död.

Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet den 24 oktober 2011

Ladda ned i pdf-format:

SLS Rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna 2011

111129 Bakgrundstext SLS Rekommendationer om Fysisk Aktivitet för vuxna 2011

RSS
Share