Stadgar

STADGAR för YFA

 (antagna  2010)

§ 1 OMFATTNING

YFA utgör en sammanslutning av personer med intresse för hälsofrämjande fysisk aktivitet i vardagslivet med inriktning mot fysisk aktivitet i sjukdomspreventivt och behandlande syfte.

§ 2 DELFÖRENING I SVENSK FÖRENING FÖR FYSISK AKTIVITET OCH IDROTTSMEDICIN

YFA är en självständig ideell förening och en delförening inom Svensk Idrottsmedicinsk Förening (SIMF), numera kallad Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottmedicin, tillika Svenska Läkaresällskapets sektion för Idrottsmedicin. Mellan YFA och SIMF råder ett ömsesidigt ekonomiskt, juridiskt och verksamhetsmässigt oberoende.

§ 3 ÄNDAMÅL

Föreningens syfte är att vara ett kunskapsnätverk för frågor rörande hälsofrämjande fysisk aktivitet i vardagslivet. Inriktningen är mot fysisk aktivitet i sjukdomspreventivt och behandlande syfte samt att sprida kunskap inom detta område till personal inom hälso- och sjukvården, till andra grupper som kan främja fysisk aktivitet och  till allmänheten. Inom föreningens huvudverksamhet ligger att på svenska och eventuellt andra språk utge FYSS (FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling), som är en kunskapsbank som sammanfattar gällande evidens om hur olika sjukdomstillstånd förebyggs och behandlas med fysisk aktivitet. Inom verksamheten ligger dessutom att genom spridning och kunskapsbildning stödja främjandet av fysisk aktivitet inom sjukvårdens, kommunernas, statens och frivilliga organisationers verksamhetsområden. Dessutom kan föreningen företräda ämnesområdet nationellt och internationellt samt avge utlåtande i eller handlägga ärenden inom ämnesområdet som exempelvis Svenska Läkaresällskapet eller SIMF hänskjutit.

§ 4 MEDLEMMAR

Till medlem kan antas var och en som har högskoleutbildning inom områden relaterade till hälso- och sjukvård samt fysisk aktivitet. Till medlem kan även antas person med annan bakgrund enligt beslut i styrelsen. För giltigt medlemskap krävs dessutom att årlig medlemsavgift är inbetald senast den 31 december föregående år.

§ 5 HEDERSMEDLEM

Till hedersmedlem kan vid årsmöte på förslag av styrelsen utnämnas person vars insatser varit av utomordentlig betydelse för föreningens verksamhetsområde.

§ 6 STYRELSEN

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse med en mandatperiod på två år. Generalförsamlingen utser styrelsemedlemmar, vid behov suppleanter till dessa, samt en ordförande. Styrelsen skall, förutom av ordföranden, bestå av minst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter. Av styrelsen vald redaktör för FYSS har också säte och stämma i styrelsen. Ordförande samt ledamöter som av styrelsen valts till sekreterare och kassör bör helst ej avgå samtidigt, dessutom bör en bred yrkes- och kompetensrepresentation eftersträvas i styrelsen. Samtliga styrelsemedlemmar skall vara medlem eller snarast ansöka om medlemskap i SIMF. Minst hälften av styrelsens medlemmar måste vara ledamöter i Svenska Läkaresällskapet. Uppgifter om styrelsens sammansättning, och övriga funktionärer skall efter förrättande val snarast tillställas SIMFs styrelse.

§ 7 SAMMANTRÄDEN

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst två gånger per år. Vid minst ett årligt styrelsemöte bör styrelsemedlemmarna vara fysiskt närvarande på samma plats. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst 1/3 av ledamöterna gör framställan därom. Styrelsen är beslutsmässig om minst 2/3 av antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid styrelsemöte, liksom vid föreningsmöte och generalförsamling, skall protokoll föras. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

§ 8 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 9 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår. Föreningen är själv ansvarig för sina ekonomiska åtaganden och kan inte påräkna SIMFs stöd om underskott uppkommer. Likaledes kan SIMF inte påräkna ekonomiskt stöd från YFA.

§ 10 INFORMATION TILL SIMF

Styrelsen har att fortlöpande tillställa SIMFs styrelse information om verksamheten, och att samråda med denna innan beslut tas i ärenden som berör SIMF, dess sektioner eller andra delföreningars gemensamma angelägenheter. Representant för SIMFs styrelse äger rätt att delta utan rösträtt i styrelsens möten.

§ 11 DELFÖRENINGSRÅDET

Föreningen utser (helst ur styrelsen eller med fullmakt) representant(er) till det s.k

delföreningsrådet, som är en sammanslutning av de olika delföreningarna med en egen antagen arbetsordning, och vid dess sammankomster (minst två per år) har föreningen en röst.

§ 12 GENERALFÖRSAMLING

Föreningens generalförsamling äger rum vid tidpunkt som styrelsen bestämmer, dock minst vartannat år. Vid generalförsamling föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes medlemsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter, ordförande, revisor och revisorssuppleant samt valberedning bestående av tre personer. Skriftlig kallelse till generalförsamlingen utgår till medlemmarna minst en månad i förväg. Extra generalförsamling skall hållas när styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna skriftligen så begär. Extra generalförsamling kan tidigast hållas tre månader efter föregående.

§ 13 VAL

Omröstning vid personval sker öppet, då annat ej begäres. Vid lika röstetal avgöres

val genom lottning. Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid mötet.

§ 14 STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av stadgarna skall för att äga giltighet ske genom beslut vid två på varandra följande generalförsamlingar. Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till generalförsamlingen. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan SIMFs styrelse fastställt densamma.

§ 15 UPPLÖSNING

Föreningens upplösning kräver beslut i styrelsen och stadfästande vid två på varandra följande generalförsamlingar med tre-fjärdedels röstövervikt. Eventuella vid upplösningen kvarstående tillgångar över tre basbelopp skall övergå till en stiftelse inom SIMF med samma målsättning som föreningen. Stiftelsens styrelse skall tillsättas av SIMFs styrelse. Om tillgångarna vid upplösningen understiger tre basbelopp övertas summan av SIMF att användas inom föreningens ändamål.

SLUT

RSS
Share