Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) för år 2016


Introduktion
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) är en självständig delförening inom Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), som har funnits sedan 1998. Föreningens främsta uppgift är att ge ut boken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS). Dessutom ser YFA som sina uppgifter att sprida kunskap och stödja främjandet av fysisk aktivitet inom sjukvården och samhället i övrigt, att företräda ämnesområdet nationellt och internationellt samt att avge utlåtande i eller handlägga ärenden inom ämnesområdet. Handboken FYSS riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal och ska utgöra ett evidensbaserat underlag till rekommendation, rådgivning och förskrivning av fysisk aktivitet i hälsofrämjande syfte.
Styrelsen kan se tillbaka på ännu ett intensivt år då verksamheten har kretsat kring att slutföra arbetet med den tredje uppdaterade och omarbetade versionen av boken FYSS. Det är med stor glädje som styrelsen nu kan meddela att boken FYSS 2017 är utgiven på Läkartidningen förlag AB (december 2016). Boken säljs och distribueras endast via Läkartidningen förlag AB, www.lakartidningen.se/bocker


Styrelsens sammansättning och medlemmar
Den valda styrelsen har under år 2016 varit oförändrat jämfört med år 2015 och bestått av Carl Johan Sundberg, ordförande; Agneta Ståhle, vice ordförande; Anita Hansson, kassör; Mats Börjesson; Ing-Mari Dohrn; Margareta Eriksson; Mai-Lis Hellénius; Matti Leijon och Eva Jansson. Gabriella Beckvid Henriksson har varit adjungerad till styrelsen och fungerat som föreningens sekreterare. Styrelsen har haft elva protokollförda sammanträden under 2016, varav åtta stycken har varit fysiska möten och tre telefonmöten. Dessutom har styrelsen haft en strategidag, som ägnades åt diskussion om föreningens framtid. Föreningen har knappt hundra stödmedlemmar som betalar en medlemsavgift på 150 kr/år.


Anställda
Under året har Gabriella Beckvid Henriksson varit fortsatt anställd på deltid som ansvarig för YFAs kansli, parallellt med arbetet som projektsamordnare för FYSS 2017. Föreningens ekonomifunktioner har skötts av Sylvia Högberg, Previal AB och Anders Faager har varit föreningens revisor.


Samarbetspartner/ekonomi
Även under 2016 har YFA samarbetat med Norska Helsedirektoratet, som har finansierat den andra fasen av uppdateringen av FYSS 2017. Samarbetet med Socialstyrelsen, kring projektet eFYSS, har fortgått och projektet gavs fortsatt finansiering under hösten 2016 (läs mer nedan).
Ända sedan starten 1998 har YFAs verksamhet finansierats av projektmedel, främst för projekt inom ramen för arbetet med FYSS. För att kunna bygga en kontinuerlig och långsiktig verksamhet är YFA i stort behov av en grundfinansiering/organisationsbidrag. Styrelsen har fördjupningskurs kardiologi för sjuksköterskor och fysioterapeuter (Margareta Eriksson).
– Interna utbildningar inom region Norrbotten, bl.a. ST-läkarutbildningen, utbildning för hälsosamtalsutförare (Margareta Eriksson).
– Föreläsningar om FYSS och FaR för läkarstudenter vid Karolinska Institutet och Linköpings Universitet, vår- och hösttermin (Carl Johan Sundberg).
Slutligen har YFA varit drivande för att få till stånd nationella rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Arbetet, som har pågått under ca 3 års tid, har genomförts av en grupp specialister inom området under ledning av Eva Jansson, och godkändes av Svenska Läkaresällskapet och Svenska Barnläkarförbundet i början av år 2016. I augusti släppte YFA en pressrelease om barnrekommendationerna och dessa är nu tillgängliga på våra hemsidor www.yfa.se och www.fyss.se.


För YFAs styrelse i januari 2017,

Carl Johan Sundberg
ordförande YFA

 

YFA ÅRSBERÄTTELSE 2016

YFA ÅRSBERÄTTELSE 2013

YFA ÅRSBERÄTTELSE 2012

YFA ÅRSBERÄTTELSE 2011

YFA ÅRSBERÄTTELSE 2010

 

 

RSS
Share