FN-resolution

Högsta politiska instans nu har uppmärksammat och godkänt förekomsten av förebyggande insatser för att bevara hälsan och där fysisk aktivitet erkänns vara potent i sjukdomsbehandling. WHO har fått uppdraget att bevaka frågan och i Sverige är det Socialdepartementet som uppdragit åt Socialstyrelsen att implementera riktlinjerna för friska levnadsvanor.

FN uppmärksammade icke-smittsamma sjukdomar vid ett toppmöte i september 2011.

Icke smittsamma sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer, kroniska lungsjukdomar och diabetes utgör ett stort problem för hälsan och utvecklingen i världen. Dessa fyra sjukdomar orsakar 35 miljoner dödsfall varje och 60 procent av alla dödsfall i världen.

Men dessa sjukdomar går att förebygga. Omkring 80 procent av alla fall av hjärt-kärlsjukdomar, stroke och typ 2-diabetes och mer än en tredjedel av cancerfallen skulle kunna förebyggas om de största riskfaktorerna för dessa sjukdomar eliminerades; tobaksanvändning, ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet och skadlig konsumtion av alkohol.

Nedan hittar du bland annat länk till FNs resolution om icke-smittsamma sjukdomar.

FN resolution 64-265

UN Report by the Secretary-General on prevention of non-communicable disease

UN 2008-2013 Action Plan for the prevention of Noncommunicable Diseases

RSS
Share