Home » FYSS » Förord

Förord

De FYSS-kapitel som nu finns tillgängliga på hemsidan utgör den första delen av en uppdaterad och omarbetad version av FYSS. Under 2016 kommer den tredje upplagan av boken FYSS att ges ut i sin helhet med sammanlagt cirka 50 kapitel. Sedan den förra upplagan utkom år 2008 har den vetenskapliga litteraturen expanderat markant. I föreliggande kapitel presenteras evidensgrunden för värdet av fysisk aktivitet vid olika tillstånd och för vilka metoder som fungerar bäst i kliniska sammanhang.

FYSS, eller Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling, är på många sätt en unik produkt – även internationellt. Den har sprungit ur professionernas behov och har producerats av forskare och kliniker i Sverige och Norge. Det svensk-norska samarbetet, som började med 2008 års upplaga, har fortsatt även i denna. FYSS produceras av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), som är en delförening i Svenska Läkaresällskapets sektion Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM). Den redaktionella processen har under den första delen erhållit stöd från Socialstyrelsen och den återstående delen stöds av norska Helsedirektoratet.

FYSS 2008 översattes, förutom till norska, även till engelska och vietnamesiska. Det är väl belagt att boken används i utbildningar i flera länder utöver Sverige och Norge, exempelvis i Australien, USA och Vietnam.

FYSS syftar till att öka kunskapen om det stora värdet av att främja fysisk aktivitet i den svenska befolkningen – främst genom att mobilisera sjukvården, som har en viktig roll att spela och som med relativt små medel kan göra stor skillnad. FYSS ska vara en solid kunskapsbas, lättillgänglig och praktisk, för alla som arbetar med att främja fysisk aktivitet, men också fungera som en lärobok på olika utbildningar.

Vi vill härmed rikta ett stort tack till Iréne Nilsson Carlsson och Karin Forslund på Socialstyrelsen för deras helhjärtade samarbete och stöd. Att sammanställa en bok med en hög ambition och stor omfattning har visat sig vara ett oerhört stort och komplext projekt. Vi vill varmt tacka alla som suttit i YFAs styrelse under de gånga två åren, Maria Bjerstam, Mats Börjesson, Maria Hagströmer, Mai-Lis Hellenius, Eva Jansson och adjungerade ledamöter Gabriella Beckvid Henriksson, Peter Lamming (till 30 juni 2014) och Pia Rondahl.

Ett stort tack också till SFAIMs styrelse, och då särskilt till ordföranden Mats Börjesson och föreningens kanslist Ann-Kristin Andersson.

Avslutningsvis, ett innerligt tack till alla författare, ämnesredaktörer, hela redaktionskommittén, externe granskaren Hans Lingfors, spåkgranskaren Yvonne Dolck Lagrell och FYSS-koordinator Gabriella Beckvid Henriksson som på olika sätt och med djup kompetens, kritisk granskning av litteraturen och hårt arbete bidragit till dessa nya FYSS-kapitel.

Det är vår förhoppning att denna nya FYSS ytterligare ska bidra till ökad fysisk aktivitet för sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling och genom detta bidra till en bättre hälsa i hela befolkningen.

 

Stockholm i februari 2015

Carl Johan Sundberg                                            Agneta Ståhle

Professor, ordförande YFA                                 Professor, vice ordförande YFA

 

För redaktionsgruppen som består av:

Maria Bjerstam

Mats Börjesson

Maria Hagströmer

Eva Jansson

Peter Lamming/Erik Hellsing (adjungerade)

Agneta Ståhle (redaktör)

Carl Johan Sundberg