asdfsad adf sdf

FYSS 2017 – stöd vid rekommendation om fysisk aktivitet

FYSS är ett evidensbaserat kunskapsstöd som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. Den tredje reviderade och omarbetade upplagan, FYSS 2017, innehåller totalt 53 kapitel, varav en del är helt nya och övriga är reviderade från föregående utgåva. Av upphovsrättsliga skäl finns i dagsläget 33 av dessa fritt tillgängliga under FYSS-kapitel 1 och 2 här på webbplatsen.

FYSS-kapitlen är producerade med ekonomiskt stöd av Socialstyrelsen. 

FYSS 2017 är indelad i en allmän del, del 1 och en diagnosspecifik del, del 2. Kapitlen är skrivna av svenska och norska experter inom olika medicinska specialiteter och vänder sig i första hand till hälso- och sjukvårdens personal men kan även användas av alla som arbetar med att främja fysisk aktivitet. FYSS 2017 är även lämpad som kurslitteratur för olika utbildningar inom området.

Nytt i FYSS 2017
Det som framför allt skiljer FYSS 2017 från tidigare upplagor är att:

  • Terminologin genomgående är mer enhetlig, för att på sikt möjliggöra digitalisering och ökad sökbarhet av innehållet.
  • Rekommendationerna vid olika sjukdomstillstånd har sammanställts på ett systematiskt sätt och visas i en så kallad rekommendationsruta, sist i varje diagnoskapitel.
  • Granskningsprocessen har varit mer omfattande och genomförts i flera olika steg. Åtta ämnesredaktörer har haft ett övergripande ansvar för kapitlens faktamässiga innehåll, en extern granskare har granskat samtliga texter och ett redaktionsråd har haft det slutliga ansvaret för granskningsprocessen och innehållet.
  • Det internationellt utvecklade evidensgraderingssystemet GRADE (Gradings of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) har använts för att bedöma hur starkt det samlade vetenskapliga underlaget är.

Evidens i fyrgradig skala
I FYSS 2017, del 2, används GRADE:s fyrgradiga skala för att uttrycka evidensstyrkan för de rekommendationer som ges. I texten skrivs evidensstyrkan med ”+” – tecken enligt nedan:
Starkt vetenskapligt underlag (++++)
Måttligt starkt vetenskapligt underlag (+++)
Begränsat vetenskapligt underlag (++)
Otillräckligt vetenskapligt underlag (+)

 

FYSS 2017 har tagits fram på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA). YFA är en självständig delförening inom en av Svenska Läkaresällskapets sektioner, Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM). FYSS 2017 är utgiven på Läkartidningen förlag AB (december 2016). Boken säljs och distribueras endast via Läkartidningen förlag AB, www.lakartidningen.se/bockerläs mer här.

 

Uppdaterad FYSS

53

oumbärliga kapitel

för dig som förskriver
fysisk aktivitet
på recept, eller är
intresserad av området

Beställ Nu

RSS
Share