Home » Upphovsrätt

Upphovsrätt

Yrkesföreningar för Fysisk aktivitet (YFA), en ideell förening och delförening till Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin (SFAIM), har rätt att bestämma hur denna handbok får användas enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Du får gärna använda texten i handboken som informations- och utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården till självkostnadspris eller på liknande sätt. Sådan användning förutsätter att du återger texten oförändrad i elektronisk eller tryckt form med angivande av ”Copyright Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) ur handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling”. Referensen ska anges på sådant sätt och på sådan plats som är sedvana.

Det är däremot inte tillåtet att, utöver rätten att citera, använda någon del av texten i handboken i näringsverksamhet eller i annat sammanhang med kommersiell anknytning. I sådant fall krävs skriftligt tillstånd av YFA. Förbudet att använda texten kommersiellt innebär bland annat att du inte får använda en översättning till annat språk utan skriftligt tillstånd av YFA.

Copyright – English summary

The Professional Association for Physical Activity (YFA) in Sweden has the right to decide how this manual may be used under the Act (1960: 729) on Copyright in Literary and Artistic Works (Copyright Act). Even pictures, photographs and illustrations are protected by copyright. It is not permitted, other than the right to quote, to use any part of the text of the manual in business or in another context by commercial ties. Such a case requires written permission from YFA. Nor is it permitted to use a translation of any part of the text or the entire book (to another language) without the written permission from YFA.